Борян Янев


Борян Георгиев Янев е завършил българска и немска филология през 2003 г. в ПУ "Паисий Хилендарски", от 2004 е редовен докторант и от 2007 г. е д-р по общо езикознание. Към момента е старши асистент в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", както и научен сътрудник към Секция "Приложна ономастика" към ИБЕ, БАН. Преподава Увод в общото езикознание и Езикознание на студентите от Филологическия, Философско-историческия и Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Неколкократно е печелил престижни международни стипендии, благодарение на които е специализирал лексикология, социолингвистика, историческа лингвистика на немския език и ономастика в престижни университети в Германия и Австрия. Автор е на над 30 научни публикации от различни области на общата и славянско-германската съпоставителна лингвистика. Член на редакционните колегии на Научните трудове на ПУ и на поредицата PHILOLOGIA PHILIPPOPOLIENSIS; отг. редактор на сб. "Човекът и езикът универсум" (посветен на 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов); автор на научния софтуер за цялостна обработка на собствени имена ОНОМА СОФТ. Монография: Система на личните имена в българския и немския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 (рецензия: ст.н.с. д-р Анна Чолева-Димитрова).
byanev@uni-plovdiv.bg

За логиката и екзистенциалните изречения. Синтактични модели в немски и български език
Die deutsche Orthographie
Die festen Redewendungen in den slawischen Sprachen, die deutsche Lehnwoerter enthalten
Лексикално значение на немските субстантиви, заети чрез славянски езици посредници
Немско-български лексикални паралели (За семантичното адаптиране на някои заемки)
Някои особености на устойчивите словосъчетания в полски, руски и български език с немска заемка в състава си и техните съответствия в немски език
Систематизация славянских устойчивых словосочетаний по их соответствующим лексическим моделям на немецком языке
За личните имена от гръцки и румънски произход у българите
Някои наблюдения върху теориите за същността на езика