Илияна Гаравалова


Илияна Генчева Гаравалова е научен сътрудник към Секцията за диалектология и лингвистична география при БАН. Завършва НАГМО "Васил Априлов" - Габрово, а по-късно и специалността "Българска филология" в СУ "Св. Кл. Охридски". Била е хоноруван преподавател по съвременен български език във Факултета по славянски филологии към същия университет. Защитава докторат по лингвистика през 2001 г., който стои в основата на монографията й "Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система". Книгата предлага критически анализ, както и някои корекции и допълнения към теорията на натуралната морфология, създадена от Школата на натуралната морфология, а също така и прилагането на тази теория към българската морфологическа система.
Интересите на Илияна Гаравалова са в областта на структуралната и компютърната лингвистика, както и в сферата на езиковата типология.
garina@abv.bg

Критичен анализ на концепцията на Майерталер за натуралната морфология
Евристика и обяснение на отношението немаркираност/маркираност в натуралната морфология на Майертхалер (htm | pdf)
Критически поглед върху Вурцеловата системозависима морфологическа натуралност
Схващанията на Вурцел за системозависимата натуралност с оглед на българския език
Типологически аспект на натуралната морфология с оглед на българския език
Т.н. системозависима морфологическа натуралност и тълкуването на някои парадигми
Въпросът за съществуването на принцип на постепенното уеднаквяване на морфологическата парадигма
За организацията на морфологическата категория 'вокатив' и характера на т.нар. звателни форми в съвременния български книжовен език
Парадигмата на съществителните имена в светлината на понятието 'натуралност'
Натурална морфология и суплетивност
Наблюдения върху "правилността" на грешките, допускани в писмената реч на учениците от ромски произход на морфологично равнище
Натуралност на темпоралната система в съвременния български книжовен език
Изпадане на окончанието при членуваните форми на съществителните имена в българските говори (pdf)
Членуване на съществителните имена от мъжки род единствено число от типа ден, сън - денят, сънят; деня, съня в българските диалекти (pdf)