Ваня Зидарова


Ваня Иванова Зидарова е родена в гр. Пловдив на 20.01.1959 г. Завършила специалност Българска филология в Пловдивския университет през 1982 г. Редовна аспирантка по Съвременен български език в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитена докторска дисертация през 1994 г. на тема "Семантика и употреба на формата един в съвременния български книжовен език (с оглед на категорията определеност-неопределеност)". На работа в Катедрата по български език на Пловдивския университет от 1985 до днес; от 2001 г. - доцент. Специалист в областта на съвременния български език - фонетика, лексикология и морфология. Чете лекционни курсове във филологическите специалности по дисциплините Фонетика, Лексикология и Съвременен български език. Спецкурсове "Семиотика и лингвистика" и "Аспекти на публичната комуникация". По-широки интереси в сферата на семиотиката, прагматиката, теория на комуникациите, социолингвистика. Чела е лекции в Педагогическия институт в гр. Кърджали, в Педагогическия колеж гр. Пазарджик. Специализации в Софийския университет (1985 г.), във Варшавския университет (1988 г.). Гост-професор в Познанския университет "Адам Мицкевич" през 1990 г. Лектор по български език в Познанския университет в периода 1991-1992 г., 1995-1996 г. Член на Дружеството на филолозите българисти. Владее писмено френски и английски, говоримо и писмено - руски и полски. Автор на четири книги: Очерк по българска лексикология (Пловдив, 1998 г.), Българска лексикология. Помагало за упражнения (Пловдив, 2000 г.), Български език. Теоретичен курс с практикум (Пловдив, 2002 г.; второ, прераб. изд. 2007 г.) и Лексикология на съвременния български език (Пловдив, 2009 г.), пет помагала от серията "Тестове по езикова култура" на Пловдивския университeт. Над 50 публикации в страната и чужбина. Участник във Втория международен конгрес по българистика, редовен участник в Българо-полските славистични колоквиуми (Пловдив - Познан).
zidarovav@yahoo.com

Един семантико-словообразувателен тип глаголи в съвременния български език (глаголи с префикс по-) new
Прояви на лексикална икономия в съвременния български език new
Комуникативна, структурна и езикова характеристика на радиорекламата new
Преглед на титрологичните практики в новата българска преса new
Моноафиксални антоними в българския и полския език – словообразувателен паралел
Частиците като част на речта
Деминутиви и лексикална номинация
Семантика, прагматика и типология на детерминацията в съвременния български книжовен език
Лексика и граматика
Особености на лексикографското описание в речника на Найден Геров
Частици и/или морфеми
Динамика и актуални тенденции в съвременната българска лексикална система