Красимира Чакърова


Красимира Ангелова Чакърова е завършила специалност "Българска филология" в ПУ "Паисий Хилендарски". Работи като преподавател по съвременен български език в Пловдивския университет от 1993 г., доктор (2001 г.), доцент (2006 г.). Научните й интереси са в областта на морфологията и стилистиката на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици и психолингвистиката. Издадени книги: Феноменът стилистична грешка (в съавт. с П. Костова), Пловдив, 1999; Помагало по българска морфология, Пловдив, 2000; Аспектуалност и количество, В. Търново, 2003. Председател на Славянското дружество в гр. Пловдив; председател на секция "Филология" към Съюза на учените, филиал Пловдив; член на ръководството на Клуба на младите учени в град Пловдив; ръководител на Лингвистичния клуб "Проф. Б. Симеонов" в ПУ "Паисий Хилендарски", директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ - Пловдив.
krasi_ch65@abv.bg


Фразеологизми със семантичен компонент храна в английския език и преводните им еквиваленти в българския език (в съавт. с Н. Желязков)
Още веднъж по въпроса за морфологичния статут на българските детерминативи
Модалните конструкции с де да в съвременния български език
Нови щрихи към историята на една глаголна категория в българския език /таксис на глаголното действие/ (htm | pdf)
За същността на вторичната имперфективация в съвременния български език
Българският Нарцис в огледалото на своя език (наблюдения върху естетическата норма в съвременната речева практика на българина)
Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък (pdf)
За установяването на нови аналитични форми в парадигмата на българския императив
Към въпроса за парадигматичната природа на някои спорни вербални съчетания в съвременния български език, или за “граничните” зони в граматиката
Още веднъж за проявите на семантична интерференция в сферата на българските местоимения
Синестезията в творчеството на Петя Дубарова
Към въпроса за семантико-функционалните отлики между синтетичните и аналитичните повелителни форми в съвременния български език
Синтактични средства за изразяване на повелителност в съвременния български език
Граматичната итеративност - една екзотична грамема в съвременния български език
Аналитичните повелителни форми в българския и полския език през призмата на съпоставката (pdf)
On the question of narrative variations in Bulgarian prose
Императивът в българската книжовно-разговорна реч
Субективна модалност и пасивност – механизми на съчетаването им в съвременния български език
Отново за съдбата на турцизмите в съвременния български език (изолация и/или реабилитация)